11 de maig de 2016

Lectura i Biblioteca Escolar: nou perfil professional a les escoles. Curs 2016-17

El passat dia 26 d'abril es va publicar en el DOGC núm. 7114, la resolució dels perfils professionals dels llocs de treball específics per a centres educatius públics depenents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocuparar-los.

En l'annex 1 trobem en 5è lloc (punt E) la descripció del perfil Lectura i Biblioteca Escolar: identificació del lloc de treball, la missió, les funcions i requisits generals i addicionals per acreditar el perfil.
E. Lectura i biblioteca escolar
1. Identificació del lloc de treball
1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres; cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de professors d'ensenyament secundari.
1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.
1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola i Instituts.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional.
2.1 Missió. Consolidar l'enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l'ús de la biblioteca, d'acord amb el projecte educatiu de centre.
2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.
- Impartir docència fent ús d'estratègies didàctiques que potenciïn la lectura com a instrument d'aprenentatge.
- Vetllar per la coherència metodològica en l'aprenentatge inicial de la lectura (educació infantil i cicle inicial de primària).
- Impulsar i coordinar el Pla de lectura de centre (PLEC).
- Assessorar el professorat en la selecció de materials i en les estratègies didàctiques que afavoreixin
l'aprenentatge a través de la lectura.
- Coordinar la biblioteca escolar, i promoure activitats que fomentin el gust per la lectura.

3 Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic
3.1. Requisit general:
Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).
Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.
3.2. Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:
Aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un dels requisits següents:
- Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la lectura.
- Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel
Departament d'Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.
- Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d'innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.
- Haver estat responsable d'una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d'impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

En l'annex 2 s'especifica el procediment d'acreditació de perfil. Es donen dues casuístiques l'acreditació automàtica i la que s'ha de sol·licitar. Sigui com sigui cal tenir ben present el termini.

6 de maig de 2016

Trobada de biblioteques escolars de Catalunya el proper 31 de maig

Des del Programa biblioteca escolar "puntedu" del Departament d'Ensenyament s'ha organitzat la jornada pedagògica Trobada de biblioteques escolars de Catalunya que tindrà lloc el dimarts 31 de maig a l'Escola d'Administració pública de Catalunya, a Barcelona. Us animem a assistir-hi. La inscripció és oberta del 29/04/2016 al 25/05/2016. Ho podeu fer directament en aquest enllaç. Més informació aquí.

3 de maig de 2016

Un document esperat: Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lectura i el coneixement

Ja tenim a la nostra disposició el dossier Biblioteca d'aula: una oportumitat per a la lectura i el coneixement_2016. Es tracta d'un "document que neix amb l'objectiu d'aportar orientacions per a la creació i la dinamització de les Biblioteques d'aula (BA) en els centres educatius, tant d'infantil i primària com de secundària, sense perdre de vista la seva interacció amb la biblioteca del centre".

A la XTEC el trobareu a Inici > Projecte > Biblioteca escolar > Recursos i eines