11 de maig de 2016

Lectura i Biblioteca Escolar: nou perfil professional a les escoles. Curs 2016-17

El passat dia 26 d'abril es va publicar en el DOGC núm. 7114, la resolució dels perfils professionals dels llocs de treball específics per a centres educatius públics depenents del Departament d'Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocuparar-los.

En l'annex 1 trobem en 5è lloc (punt E) la descripció del perfil Lectura i Biblioteca Escolar: identificació del lloc de treball, la missió, les funcions i requisits generals i addicionals per acreditar el perfil.
E. Lectura i biblioteca escolar
1. Identificació del lloc de treball
1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres; cos de catedràtics d'ensenyament secundari; cos de professors d'ensenyament secundari.
1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.
1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola i Instituts.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional.
2.1 Missió. Consolidar l'enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l'ús de la biblioteca, d'acord amb el projecte educatiu de centre.
2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.
- Impartir docència fent ús d'estratègies didàctiques que potenciïn la lectura com a instrument d'aprenentatge.
- Vetllar per la coherència metodològica en l'aprenentatge inicial de la lectura (educació infantil i cicle inicial de primària).
- Impulsar i coordinar el Pla de lectura de centre (PLEC).
- Assessorar el professorat en la selecció de materials i en les estratègies didàctiques que afavoreixin
l'aprenentatge a través de la lectura.
- Coordinar la biblioteca escolar, i promoure activitats que fomentin el gust per la lectura.

3 Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic
3.1. Requisit general:
Personal funcionari de carrera: Ser titular de l'especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).
Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l'especialitat docent a la borsa de treball.
3.2. Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:
Aquest perfil s'acredita mitjançant el compliment d'un dels requisits següents:
- Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la lectura.
- Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel
Departament d'Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.
- Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d'innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.
- Haver estat responsable d'una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d'impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d'incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d'acord amb el model publicat al Portal de Centre.

En l'annex 2 s'especifica el procediment d'acreditació de perfil. Es donen dues casuístiques l'acreditació automàtica i la que s'ha de sol·licitar. Sigui com sigui cal tenir ben present el termini.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada