14 d’abril de 2016

Reunió sobre les biblioteques escolars de l'Alt Penedès

Aquest 14 d'abril de 2016, al CRP de l'Alt Penedès, hem fet una sessió de formació-coordinació de les biblioteques escolars de l'Alt Penedès. Hi estaven convocades les persones responsables de les biblioteques escolars i, de manera opcional, representants del equips directius. En total s'hi han reunit trenta centres de la comarca (escoles i instituts públics, i centres concertades) amb una assistència de prop de cinquanta docents.
Ha presentat i tancat l'acte Xavier Gil, inspector d'educació, coordinador de l'Alt Penedès i la sessió ha estat conduïda per Foix Ortiz, Montse Ibàñez i Anna Badia, que han portat els Seminaris de coordinació de BE de l'Alt Penedès dels últims cursos.

Us inserim la presentació digital i us enllacem la carpeta que conté tots els documents que s'han lliurat als assistents:


Convidem a les persones responsables o coordinadores de les biblioteques escolars de l'Alt Penedès que no hi han pogut assitir a respondre el document 6 de la carpeta. És un senzill qüestionari sobre els temes que més us interessaria tractar en un futur seminari de coordinació de BE. Baixeu-lo al vostre ordinador, empleneu-lo i feu-nos-els arribar al CRP crp-altpenedes@xtec.cat
Gràcies!

Recordeu que trobareu actualitzats els enllaços de referència sobre la biblioteca escolar en el document que està sempre disponible en una de les pestanyes superiors d'aquest blog.


12 d’abril de 2016

Els documents de centre i els de la biblioteca escolar

Pla de lectura de centre (PLEC)Projecte de biblioteca / Pla de treball anual de la biblioteca

A vegades es creen confusions entre aquests documents. Anem del gran al petit i deixant clara la diferència. Aquest serà un article llarg i dens però ens sembla que val la pena aclarir-ho:
  • I el Pla de lectura de centre, el PLEC, és un pla de centre que marca la línia del centre en relació a l'ensenyament i a l'aprenentatge de la lectura per tal assegurar que l'alumnat assoleixi un bon nivell de competència lectora. En el marc d'aquesta línia de centre, el PLEC, concreta i estableix els objectius, la metodologia i les actuacions que cal desenvolupar per tal d'aconseguir-ho. Però tot això no es desenvolupa només des de la biblioteca. Com a projecte i com a línia de centre és imprescindible que objectius, metodologia i actuacions es duguin a terme per part de tot el professorat i des de totes les àrees del currículum. També des de la biblioteca com un element més del centre afavoridor de contextos lectors.
    Il·lustració de Marit-Tornqvist
  • El Projecte de biblioteca és el document que defineix què i com és la biblioteca del centre: missió, funcions, àmbits de gestió, finançament, etc. Per tant, emmarca tot el funcionament de la biblioteca per tal que esdevingui un suport per al desenvolupament del PLEC. A l'Ateneu de la XTEC, a la formació BE1D  proposa aquest guió per fer un Projecte de biblioteca escolar. 
Ha de quedar clar que el PLEC i el Projecte de biblioteca són dos documents que pengen del Projecte educatiu de centre.
  • El Pla de treball anual de la biblioteca es la concreció de les tasques i actuacions que es portaran a terme des de la BE durant un període (un curs escolar). No hi ha un model ni un guió específic. Ha de contenir les actuacions relacionades amb el foment de la lectura i de la competència informacional que es faran des de la biblioteca, però també les actuacions relacionades amb la gestió bibliotecària, el pressupost, etc. Se n'hauria de fer una avaluació en finalitzar el curs per poder planificar propostes de millora de cara al següent. La valoració i les propostes de millora s'haurien de recollir a la Memòria anual de la biblioteca
Això no és el PLEC, si bé algunes de les actuacions que s'hi concretin hi poden estar relacionades.

Cal que tinguem clar que estem parlant de tres documents complementaris, però diferents, a l'hora d'assessorar els centres. 

Posem ara uns EXEMPLES D'AQUESTS DOCUMENTS, una bona mostra són els de la l'Escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú:
La mestra coordinadora d'aquesta biblioteca, Dolors Bundó, també porta la formació telemàtica del curs de l'Ateneu de biblioteca escolar:
  • BE3: La Biblioteca escolar III: El pla de lectura de centre (PLEC) (60 h). Es presenta el PLEC i es donen orientacions per elaborar el del propi centre. 

Trajectòria i reptes de futur de les biblioteques escolars. La veu d'una experta

· Quins han estat el canvis més importants que ha experimentat la biblioteca escolar en els darrers anys?
· Quins són els principals reptes de futur?
Mònica Baró, professora de la Facultat de Biblioteconomia i documentació de la UB i especialista en biblioteca escolar, ens respon de manera molt entenedora aquestes i altres preguntes a la publicació 52 mirades més enllà de l'Any de les Biblioteques de la revista Ítem.

Els espais virtuals de les biblioteques escolars inclosos al Directori de webs i blogsTrobareu les respostes a aquestes preguntes a la següent presentació digital del programa biblioteca escolar puntedu: